Kostenbeheersing jeugdzorg én goede zorg voor ieder kind? Het kan!

Bij de behandeling van het Uitvoeringsplan Jeugdhulp op 4 juli 2017 verzocht het college aan de gemeenteraad om een verwacht tekort van bijna € 2 miljoen over 2017 te mogen dekken uit de Reserve Sociaal Domein. Ook voor de komende jaren worden miljoenentekorten verwacht bij de jeugdhulp, die dan opnieuw vanuit de Reserve Sociaal Domein gedekt zouden moeten worden.

Tekorten structureel oplossen
De VVD is van mening dat de gemeente de tekorten bij de jeugdhulp structureel moet oplossen. Samen met D66 diende de VVD een amendement in om extra maatregelen te nemen met het doel om te voorkomen dat tekorten zich ieder jaar opnieuw voordoen en steeds opnieuw vanuit de financiële reserves van de gemeente moeten worden gedekt. Dit amendement werd helaas niet aangenomen. Daarom stemde de VVD tegen het Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2017. Omdat de meerderheid van de raad het verzoek van het college wel steunde, werd het uitvoeringsplan desondanks wel aangenomen.

Verbetering samenwerking huisartsen - JGT
Samen met andere partijen diende de VVD ook een motie in, waarmee het college wordt opgedragen om de afspraken tussen huisartsen en de Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) te verbeteren, een lang uitstaande vacature bij het JGT voor een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige in te vullen en uiterlijk eind 2017 aan de gemeenteraad te rapporteren over de behaalde resultaten. Deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.