Trots op bereikte resultaten 2014-2018!

Tijdens een Politiek Café in Theater Posa op 14 februari 2018 presenteerden wethouder Janneke Sparreboom-van der Spoel en fractievoorzitter Edwin Hers de resultaten van VVD Lelystad uit de periode 2014-2018.

Wethouder
Janneke Sparreboom—van der Spoel was in de periode 2014-2018 wethouder Wmo, gezondheidszorg, cultuur, armoedebeleid en schuldhulpverlening, Stadshart en Personeel en Organisatie.

 1. Uitvoering Wmo: onder verantwoordelijkheid van wethouder Sparreboom werden nieuwe taken binnen de Wmo (ondersteuning thuis en dagbesteding) succesvol ondergebracht bij de gemeente. De tevredenheid van cliënten nam toe, terwijl de kosten binnen de gestelde budgetten bleven. De gemeente investeerde in belangrijke Wmo-basisvoorzieningen zoals de sociale wijkteams, de buurtkamers, een aantrekkelijke zorgverzekering, en het Respijthuis dat in 2018 wordt geopend. De gemeente ondersteunde mantelzorgers, vrijwilligers/vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven. Vangnet voorzieningen zoals maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en Veilig Thuis werden waar nodig in regionaal verband versterkt.
 2. Verbeterde armoedebestrijding en schuldhulpverlening: naast het ondersteunen van mensen die te maken hebben met armoede, werkt de gemeente actief aan armoedepreventie, in het bijzonder onder kinderen. Daarbij heeft meedoen en het goed doorlopen van basisschool en vervolgopleiding prioriteit. De wachtlijst voor schuldhulpverlening werd weggewerkt. Er zijn financiële spreekuren in de wijken gekomen, zodat dicht bij inwoners een laagdrempelige voorziening is waar zij met financiële problemen terecht kunnen. In 2016 werd De Lelystadse Uitdaging opgericht. In deze stichting werken maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en het lokale bedrijfsleven samen aan maatschappelijke doelen, waaronder armoedebestrijding. Het aantal huisuitzettingen kon in de afgelopen jaren verder worden teruggebracht. Er werd een nieuwe locatie gevonden voor de Voedselbank.
 3. Continuïteit culturele instellingen geborgd: in goede samenwerking met het Agoratheater werden oplossingen gevonden voor het beter in evenwicht brengen van inkomsten en uitgaven. Ook werd de lening voor het oplopende tekort dat vanaf 2007 was ontstaan kwijtgescholden. De Flevomeerbibliotheek, de Kubus en poppodium Underground zijn er ondanks flinke bezuinigingen in de afgelopen jaren in geslaagd om inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen en hun aanbod op voldoende niveau te houden. Meer inwoners zijn tevreden over het cultureel voorzieningenniveau. Het programma Lelykracht kan door de extra impuls van het VSB fonds bijdragen aan versterking van de stad. Door de ontvlechting en het ontstaan van het Flevolands Archief, heeft de gemeente Lelystad nu geen directe verantwoordelijkheden meer voor het Nieuw Land Erfgoedcentrum, nu Batavialand geheten.
 4. Gezondheidszorg: de GGD voert haar (wettelijke) taken in Lelystad prima uit. De gemeente besteedde daarnaast specifieke aandacht aan verslavingsproblematiek in de stad. In de Bos- en Waterwijk werd succesvol geëxperimenteerd met een gezonde wijkaanpak. In het gezondheidscentrum Lelystad Zuid-Oost wordt gewerkt met “Welzijn op recept”, waarbij huisartsen patiënten doorverwijzen naar welzijnswerk als dat nodig is. Daardoor neemt de druk op de huisartsen af.
 5. Aantrekkelijker Stadshart: door toenemende leegstand van winkelpanden dreigt het Stadshart van Lelystad te verloederen. Onder verantwoordelijkheid van wethouder Sparreboom werd een belangrijke koerswijziging ingezet. Er wordt ingezet op een compact winkelgebied met meer woningen, horeca en uitgaansmogelijkheden. Er is een structurele samenwerking ontstaan met vastgoedeigenaren, bewoners, culturele instellingen en ondernemers. Het stadhuisplein en de aanloopstraten zijn opgeknapt. Winkelcentrum “De Gordiaan” is aangekocht door de gemeente en het Theaterkwartier wordt herontwikkeld tot een aantrekkelijk uitgaansgebied. Leegstaande kantoorpanden worden getransformeerd tot woningen. In Parkwijk, dat grenst aan het Stadshart, zullen nieuwe woningen gebouwd gaan worden. Het Stadshart wordt levendiger gemaakt door vergroening, meer koopzondagen en het organiseren van evenementen. De nieuwe plannen die opgesteld zijn voor het Theaterkwartier en de ABC-parkeerlocatie zijn ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De vergroening en verfraaiing van de Promesse en Waagpassage zal nog in 2018 gerealiseerd worden.
 6. Personeel en organisatie: De gemeentelijke taken werden uitgevoerd binnen de beschikbare middelen voor de bedrijfsvoering.
 7. Huishoudboekje op orde: de gemeente geeft niet meer geld uit dan er binnen komt. Tekorten in de Jeugdhulp konden worden opgevangen door incidentele overschotten bij de Wmo. Tegelijkertijd werden de lokale lasten voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk gehouden.

Fractie
De VVD-fractie, aanvankelijk onder voorzitterschap van Evert Marseille en sinds 2016 onder leiding van Edwin Hers, leverde ook een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van Lelystad.

 1. Beter woonbeleid: In de woonvisie realiseerde de VVD een koerswijziging. Bij de ontwikkeling van nieuwe woningen kwam meer aandacht voor koopwoningen in het middensegment (vanaf € 170.000). Het aandeel sociale huurwoningen in de totale woningvoorraad (30%) steeg niet verder. In het Lelycenter werd ruimte gemaakt voor transformatie van kantoorpanden naar koopappartementen.
 2. Sterke ontwikkeling economie en werkgelegenheid: de ontwikkeling van Lelystad Airport tot leisure luchthaven en de aanleg van de overslaghaven Flevokust zijn belangrijke aanjagers voor de Lelystadse economie en werkgelegenheid. De VVD-fractie steunt de verdere ontwikkeling van Lelystad Airport en de Flevokust dan ook krachtig.
 3. Een prachtige nieuwe schoolcampus: De VVD-fractie speelde ook een trekkersrol bij het besluit om de middelbare scholen in Lelystad voortaan te huisvesten op één moderne campus bij De Rietlanden, met behoud van kleinschaligheid voor de verschillende onderwijsvormen.
 4. Verbeterde afvalinzameling: Op initiatief van de VVD wordt het afvalinzamelingssysteem van Lelystad verbeterd zonder dat de afvalstoffenheffing wordt verhoogd. In enkele wijken wordt geëxperimenteerd met “omgekeerd inzamelen” (inzameling van restafval in containers in de wijk, inzameling van gescheiden afval dicht bij huis). Als de proef succesvol is wordt bekeken hoe de afvalinzameling in de rest van de stad ook kan worden verbeterd.
 5. Duurzaamheidsbeleid dat echt werkt: in plaats van symboolmaatregelen die geen echte bijdrage aan verduurzaming leveren, pleitte de VVD voor investeringen in maatregelen die echt een verschil maken en die zichzelf kunnen terugverdienen, zoals plaatsing van grote hoeveelheden zonnepanelen op daken in Lelystad. Dankzij de inzet van de VVD wordt nu jaarlijks een concreet uitvoeringsplan voor duurzaamheid aan de gemeenteraad voorgelegd.
 6. Hulp aan eigenaren asbestdaken: in 2024 moet al het asbest in Nederland zijn opgeruimd. Veel daken in Lelystad bevatten asbest, die bovendien vaak moeilijk kan worden verwijderd omdat daken over meerdere woningen lopen. Dankzij de VVD kwam er leenfaciliteit voor bewoners die het asbest op eigen kosten moeten laten verwijderen.