Paul Luijten aangewezen als formateur voor nieuwe coalitie

Tijdens de raadsvergadering van 3 april 2018 diende Janneke Sparreboom-van der Spoel namens VVD Lelystad een initiatiefvoorstel in voor de aanwijzing van formateur Paul Luijten. Dit initiatiefvoorstel werd met een grote meerderheid aangenomen door de gemeenteraad.

In het daaraan voorafgaande debat over het formatieadvies van informateur Wouter Kolff voerde fractievoorzitter Edwin Hers het woord namens de VVD Lelystad. Tijdens de eerste termijn van het raadsdebat sprak hij de volgende beschouwing uit:

Als VVD zijn wij dankbaar voor de grote steun die wij van de kiezers hebben mogen ontvangen. Van 5 naar 6 zetels is een prachtig resultaat. Toch, als wij het gehele politieke veld overzien, staan wij voor een bijzonder grote uitdaging. Bij aanvang van de raad in 2014 waren 11 partijen vertegenwoordigd, dit keer zijn het er al 14.

We zien steeds meer individuen die een politieke partij oprichten voor met name specifieke doelgroepen, jongeren, ouderen, you name it. Je mag je afvragen in hoeverre je als nieuwe partij werkelijk wat kunt betekenen voor de achterban die je meent te vertegenwoordigen of dat het niet beter is jouw idee├źn via de bestaande partijen te laten doorklinken. Keus is er immers genoeg lijkt ons, of toch niet?

De consequentie van dit alles versnippering van zetels en minder mogelijkheden om tot goede coalitievorming te kunnen komen. Dit kan de kwaliteit van het bestuur aantasten en roept nadrukkelijk de vraag op of het instellen van een kiesdrempel niet zou moeten worden overwogen. Voor de goede orde: daar gaan wij niet over, dat doet Den Haag.

Met de consequentie van versnippering zijn wij nu allen geconfronteerd. Theoretisch zijn nog wel een aantal combinaties mogelijk maar in de werkelijkheid zijn die er nauwelijks op enkele kleine variaties na.

Bestuurlijke samenwerking vergt vertrouwen en heel veel overleg, het nakomen van afspraken en standpuntbepaling op basis van inhoud.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Zowel bestaande als nieuwe partijen moeten permanent onderling bewijzen een goede inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren, stabiel en consistent te zijn en bestuurderskwaliteit in huis te hebben.

Voor ik toekom aan een reflectie op het advies van de informateur denk ik dat het van belang is aan te geven hoe het proces met de informateur is gelopen en welke rol de VVD daarin heeft gehad.

De VVD heeft Wouter Kolff gevraagd de rol van informateur op zich te nemen en de informatieronde samen met de griffie te organiseren.

Voorafgaande aan de informatiegesprekken heeft geen enkele bespreking met de VVD plaatsgevonden. Dit om ervoor te zorgen dat de informateur zo onbevangen mogelijk zijn gesprekken kon aangaan. Het gesprek met de VVD was de laatste in de reeks van 14 afgelopen vrijdagmiddag. De VVD heeft geen enkele terugkoppeling ontvangen over wat door welke partij dan ook in de gesprekken werd ingebracht. Wij vinden dat zuiver.

Als VVD hebben wij in het gesprek aangegeven geen enkele maar dan ook werkelijk geen enkele partij uit te sluiten. Juist als grootste partij hebben wij dat nadrukkelijk niet willen doen.

Als VVD gaan wij voor de gemene deler van partijen die programmatisch en qua onderling vertrouwen het met elkaar eens moeten kunnen worden.

Onzes inziens is de informateur daar naar op zoek geweest en heeft hij dat kennelijk gevonden in de genoemde combinatie. Wij accepteren dat daarom als uitkomst en staan er dan ook achter dat de formateur zich dan ook om te beginnen op deze combinatie zal richten.