Geen verrommeling bij invoering “omgekeerd inzamelen”

Onlangs besloot de gemeenteraad om in Lelystad geleidelijk een systeem van “omgekeerd inzamelen” in te voeren. In dit nieuwe systeem wordt restafval ingezameld in ondergrondse containers op centrale plekken in buurten, en wordt alleen het overige afval nog huis-aan-huis opgehaald (ook het plastic afval, dat nu nog in containers in de wijken wordt ingezameld). Resultaten met omgekeerd inzamelen in andere gemeenten laten zien dat het afval hierdoor beter wordt gescheiden, en dat de hoeveelheid restafval sterk verkleint.

Bij de invoering van omgekeerd inzamelen past de gemeente maatwerk toe op het niveau van buurten: voor iedere buurt wordt bekeken op welke manier dit nieuwe systeem het beste kan worden ingevoerd.

Uitkomsten enquête 
Naar aanleiding van dit besluit is een enquête gehouden onder de inwoners van Lelystad, om te peilen hoe zij denken over de nieuwe manier van afval inzamelen. Hieruit bleek dat inwoners begrip hebben voor de nieuwe systematiek, maar dat zij zich wel zorgen maken over mogelijke verrommeling rond de ondergrondse containers door bijplaatsing van afval of grof vuil.

Verrommeling voorkomen 
Om dergelijke ongewenste bijeffecten van omgekeerd inzamelen te voorkomen nam de gemeenteraad bij de behandeling van de uitkomsten van de enquête in de raadsvergadering van dinsdag 10 juli 2018 unaniem een amendement aan dat mede door de VVD Lelystad was ingediend.

In dit amendement is vastgelegd dat de gemeente maatregelen gaat nemen om bijplaatsing van afval en grofvuil bij de ondergrondse containers te voorkomen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn het gratis ophalen van grof vuil en het weghalen van bijgeplaatst afval bij de ondergrondse containers. De gemeente werkt concrete maatregelen de komende tijd verder uit.