Verslag gesprek met Arno Rutte op 30 november 2018

Op verzoek van de gemeenteraadsfractie van de VVD in Lelystad is Arno Rutte, Tweede Kamerlid namens de VVD en woordvoerder op het dossier MC Zuiderzee, vrijdagochtend 30 november op bezoek geweest in Lelystad. In een bijeenkomst met de fractie, wethouder Janneke Sparreboom-van der Spoel, het Flevolandse VVD-Tweede Kamerlid Helma Lodders en leden van de VVD uit Flevoland nam Arno uitgebreid de tijd om te praten over de ontstane situatie, en het vervolg. Wij hebben het bijzonder gewaardeerd dat Arno op verzoek van de raadsfractie van de VVD zo snel naar Lelystad is gekomen. Raadslid Meta Jacobs, woordvoerder Gezondheidszorg voor de VVD-fractie in de Lelystadse gemeenteraad, vertelt wat in het gesprek met Arno aan de orde is gekomen.

1. Moties tijdens het Kamerdebat over de IJsselmeerziekenhuizen
“In het Tweede Kamerdebat met minister Bruins over de ontstane situatie dienden verschillende fracties moties in. In totaal werden 21 moties ingediend. 7 daarvan werden aangenomen. Eén van de aangenomen moties werd gesteund door alle partijen in de Tweede Kamer behalve de VVD.

Deze motie verzocht de regering om in overleg te treden met gemeenten en zorgverzekeraars om de mogelijkheden te onderzoeken voor een adequate regeling voor patiënten die na het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen onverwachts worden geconfronteerd met extra reiskosten voor bezoeken aan andere ziekenhuizen. Als inwoners deze reiskosten niet kunnen betalen kan dat leiden tot “zorg mijden”: patiënten stoppen dan hun behandeling of beginnen niet met een noodzakelijke behandeling uit kostenoverwegingen.

Wij hebben Arno gevraagd waarom de VVD-fractie in de Tweede Kamer deze motie niet heeft gesteund. Als raadslid kan ik niet aan onze inwoners uitleggen dat de VVD als enige deze motie niet heeft gesteund. Arno gaf aan dat hij niet voor gestemd heeft omdat dit verwachtingen zou creëren bij de inwoners in Flevoland. Hij wil geen zaken ondersteunen die hij zelf niet kan regelen en waarmaken qua uitvoering.

Vanaf 1 januari 2019 zit zittend vervoer voor een consult of behandeling in de basisverzekering. Daar hebben onze inwoners echter nu niets aan. Ik heb daarom aangegeven dat ik dit punt onder de aandacht heb gebracht van onze wethouder zorg en gevraagd heb om samen met de provincie naar de mogelijkheden binnen het vervoer van de regiotaxi te kijken.”

2. Maximale wettelijke aanrijtijd voor ambulances is te lang
In 2013 besloot de regering om de wettelijk toegestane maximale aanrijtijd voor ambulances te verhogen van 30 naar 45 minuten. Een aanrijtijd van 45 minuten is gevaarlijk in acute situaties (bijvoorbeeld als acute verloskunde nodig is) en niet haalbaar voor sommige plaatsen in Flevoland nu het ziekenhuis in Lelystad gesloten is (dit geldt voornamelijk voor Urk).

“Arno gaf aan dat de minister heeft toegezegd naar deze 45-minutengrens te gaan kijken. Niet alleen voor Flevoland, maar voor heel Nederland. De aanwezigen hebben Arno duidelijk gemaakt dat de ambulance nooit binnen dit tijdbestek kan rijden vanaf het telefoontje met een noodmelding tot de opname in een ziekenhuis. Arno heeft aangegeven dit aspect steeds onder de aandacht te zullen brengen van de minister en dat hij ook zorgen heeft over de ontstane situatie op dit punt.”

3. Vragen over de doorstart van MC Zuiderzee en de overname door St. Jansdal
Veel vragen van de aanwezigen gingen over de doorstart van MC Zuiderzee na de overname door St. Jansdal. Welke rol heeft het St. Jansdal gehad? Is het geen één-tweetje geweest tussen de curator, het St. Jansdal en de zorgverzekeraar? En wat heeft de minister bedoeld met zijn opmerking “Ik blijf mij inzetten voor een toekomst met een volwaardig ziekenhuis in Lelystad”. Wat kan hij doen?

“Arno gaf aan dat hij blij was dat er van de 10 partijen in ieder geval één partij was overgebleven die voor een doorstart van het ziekenhuis wilde gaan. Volgens Arno is nu eerst rust belangrijk, zodat afscheid kan worden genomen van een deel van het personeel dat door het faillissement zijn baan verliest, en de polikliniek weer kan worden opgebouwd. Dit gebeurt tot maart 2019 onder leiding van de curator. In deze fase is in Lelystad geen Spoedeisende Hulp, acute verloskunde, beddenhuis en operatiekamer beschikbaar. Arno wil zich actief inzetten voor deze kwestie en streeft dan ook naar een toekomst met uiteindelijk weer een volwaardig aanbod in het ziekenhuis.

Arno gaf verder aan dat de minister niet altijd partij is bij faillissement van een ziekenhuis. Minister Bruins heeft wel structureel € 4,4 miljoen vrijgemaakt voor de doorstart van het ziekenhuis, maar St. Jansdal kan op dit moment de Spoedeisende Hulp, verloskunde, bedden en operatiekamer niet bieden. De toezegging van de minister blijft wel gelden.

Wij hebben Arno verteld dat artsen van de spoedeisende hulp hebben aangegeven dat er op het moment van uitspreken van het faillissement nog steeds genoeg personeel was om de Spoedeisende Hulp 24 uur per dag te bemensen. Dit in tegenstelling tot uitspraken die door St. Jansdal werden gedaan op dit punt.”

4. Geen kansen voor medewerkers en artsen uit Lelystad bij vacatures in Harderwijk
“Wij hebben aangegeven dat medewerkers en artsen uit Lelystad op dit moment niet worden aangenomen in Harderwijk en dat als er vacatures zijn, die worden opgevuld door sollicitanten uit andere regio’s.

Arno heeft deze informatie meegenomen naar Den Haag ter nadere bespreking.”

5. Het ziekenhuis is belangrijk voor de economische ontwikkeling van Lelystad
Economische ontwikkeling is van levensbelang voor de verdere groei van Lelystad. Dat gaat niet op alle terreinen even voorspoedig. Wethouder Janneke Sparreboom-van der Spoel gaf aan dat Lelystad Airport later open gaat dan gepland en dat de rechtbank en de penitentiaire inrichting in Lelystad met sluiting worden bedreigd. Het is aan inwoners niet goed uit te leggen dat de luchthaven straks uiteindelijk wel open gaat, maar Lelystad zijn eigen volwaardige ziekenhuis verliest. Het verdwijnen van ons ziekenhuis maakt Lelystad ook minder aantrekkelijk als vestigingsplaats voor nieuwe inwoners.

“Arno gaf aan dat wij bij hem en Helma Lodders terecht kunnen om te praten over elke ontwikkeling waar wij moeite of mee hebben of nadere vragen over hebben.”

6. Geen dekking bij St. Jansdal voor patiënten met Zilveren Kruis Basis Budget polis
“Het MC Zuiderzee had altijd een overeenkomst met Zilveren Kruis, waardoor patiënten met een Zilveren Kruis Basis Budget polis terecht konden in MC Zuiderzee. St. Jansdal heeft geen overeenkomst met Zilveren Kruis voor houders van deze polis. Dat betekent dat patiënten met deze polis niet bij St. Jansdal terecht kunnen, maar naar Isala Zwolle of het Flevoziekenhuis in Almere moeten. Als zij wel naar St. Jansdal gaan dan moeten zij bijbetalen voor consulten en behandelingen.

Arno heeft aangegeven dat mensen zich in ieder geval meer moeten verdiepen in de keuze van hun polis. Dat kan nu nog snel voor 2019.”

7. Waarom heeft niemand het faillissement tijdig zien aankomen?
Bij de aanwezigen was veel onbegrip over het feit dat niemand het ziekenhuis qua financiële situatie lijkt te hebben gevolgd. Waar waren de inspectie, de bank, de zorgverzekeraar, de accountant, het RIVM en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)? Hoe heeft het ziekenhuis jarenlang kunnen functioneren met “pappen en nathouden”, zonder controle op de cijfers, en waarom heeft niemand ingegrepen? Achteraf bleek dat de zorgverzekeraar zelfs expliciet had aangegeven al jaren een bepaald medicijn niet meer te vergoeden. Dit had toch alle alarmbellen moeten laten afgaan?

“Arno heeft aangegeven dat de Tweede Kamer minister Bruins heeft gevraagd grondig onderzoek uit te voeren en antwoord te geven op al deze vragen, met als doel te voorkomen dat zoiets in de toekomst nog eens kan gebeuren. De Tweede Kamer heeft een aantal moties over dit onderwerp aangenomen. De toegezegde onderzoeken zijn inmiddels gestart.”

8. Er is een onafhankelijk waarnemer nodig om een second opinion te geven op de plannen voor doorstart van het ziekenhuis
“Wij hebben voorgesteld om iemand aan te stellen naast de direct betrokkenen die nu bezig zijn met de doorstart van het ziekenhuis, om met een onafhankelijke blik de bedrijfsplannen en -processen en de toekomstvisie te bekijken. Arno vond dit een goed idee en zal dit bij de minister ronder de aandacht brengen.”

9. Alternatief: verplaats St. Jansdal integraal vanuit Harderwijk naar Lelystad
“Wij hebben Arno nog meegegeven dat, als er in Lelystad nieuwbouw moet komen voor het ziekenhuis, het St. Jansdal ziekenhuis ook integraal kan worden verplaatst naar Lelystad. Het gebied rondom Harderwijk kan bediend worden binnen de normen door de ziekenhuizen uit Apeldoorn, Amersfoort en Zwolle. De nieuwbouw in Lelystad kan dan weer volledig functioneren als een volwaardig ziekenhuis. Arno vond dit een mooie vondst, maar gaf ook aan hier niet over te gaan.

Begrip voor emoties
Bij sommige onderwerpen liepen de emoties op. Toegenomen reistijden en reiskosten voor ziekenhuiszorg, het verdwijnen van acute verloskundige hulp, het gevoel dat de minister zich verschuilt achter de curator, wantrouwen naar de zorgverzekeraar en het vermoeden dat St. Jansdal MC Zuiderzee slechts wilde overnemen om het St. Jansdal ziekenhuis te redden door nog eens 70.000 poliklinische behandelingen per jaar uit te kunnen voeren: al deze zaken deden de gemoederen af en toe hoog oplaaien.

“Arno begreep deze emoties goed en vindt de situatie in Lelystad, Dronten, de Noordoostpolder en Urk ook verre van optimaal. Tijdens het gesprek heeft Arno meerdere keren herhaald zich te zullen blijven inzetten voor behoud van een volwaardig ziekenhuis in Lelystad.”

Conclusie
“Al met al was het erg waardevol om zo uitgebreid met onze vertegenwoordiger in de Tweede Kamer op dit dossier te spreken. Wij zijn Arno erkentelijk dat hij hier zo veel tijd voor heeft genomen, en zullen hem blijven herinneren aan wat hij in het gesprek heeft gezegd.”

Meta Jacobs
Woordvoerder Gezondheidszorg fractie VVD Lelystad