Schriftelijke vragen over gevolgen PAS-uitspraak Raad van State voor Lelystad

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor bouw- en ontwikkelprojecten. De fractie van de VVD Lelystad heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke gevolgen van de PAS-uitspraak voor Lelystad.

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In dit programma werkten het Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers aan vermindering van stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling.

Wat houdt de PAS-uitspraak in?
De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming vooraf mag niet op grond van de Europese Habitatrichtlijn. Die eist namelijk dat vooraf vast moet staan dat de geplande maatregelen daadwerkelijk resultaat hebben.

Gevolgen van de PAS-uitspraak
In Nederland zijn al verschillende bouw- en ontwikkelprojecten stilgelegd totdat er meer duidelijkheid komt. Binnen Lelystad is bekend dat de PAS-uitspraak gevolgen kan hebben voor de verdere ontwikkeling van Lelystad Airport.

De VVD Lelystad maakt zich echter zorgen dat nog veel meer (bouw)projecten stil komen te liggen door deze uitspraak. In het ergste geval komt de ontwikkeling van onze stad stil te liggen.

Schriftelijke vragen
Om hier duidelijkheid in te krijgen heeft de fractie van VVD Lelystad de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college:

  1. Heeft de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het PAS (Programma Aanpak Stikstof) mogelijk negatieve gevolgen voor ontwikkelingen in de gemeente Lelystad? Zo ja, graag duiding van de risico’s. Zo nee, graag redenen waarom dit nadrukkelijk niet het geval is.
  2. Zijn er hierbij geplande, danwel reeds vergunde projecten in gevaar zover het de uitvoering betreft? Zo ja, om welke projecten gaat het?
  3. Is er reeds en/of kans op vertraging of uitstel van projecten in voorbereiding (waaronder bijvoorbeeld de ontwikkeling Lelystad Airport, Flevokust, LAB, BataviaStad, Kustontwikkeling)? Zo ja, om welke projecten gaat het?
  4. Welke maatregelen heeft de gemeente Lelystad inmiddels genomen om mogelijke risico’s te minimaliseren danwel beheersbaar te maken?
  5. Welke afstemming heeft de gemeente hierover met de Provincie Flevoland en welke afspraken zijn hierover gemaakt en vastgelegd?

Zodra wij de antwoorden hebben ontvangen zullen wij kijken wat we verder kunnen doen, zodat we als stad kunnen blijven ontwikkelen en groeien.