Forse extra bezuinigingen nodig door tekorten jeugdzorg

Dinsdagavond 10 september werd de Raad van Lelystad verrast door een nieuwe tegenvaller op de Jeugdzorg van 3,1 miljoen euro. Dit onverwachte tekort noodzaakt tot extra bezuinigingen op dit dossier. Voor het jaar 2019 kan het tekort nog eenmalig worden gedekt uit de reserve sociaal domein, maar vanaf 2020 moet er gezocht worden naar andere oplossingen. VVD-fractievoorzitter Dennis Grimbergen reageert.

Verrast, maar ook weer niet
De VVD-fractie “is verrast, maar ook weer niet”, zegt fractievoorzitter Dennis Grimbergen in reactie op deze forse nieuwe tegenvaller. “Ja we zijn negatief verrast, maar we hebben het ook deels zien aankomen. Gelet op de antwoorden op door ons eerder gestelde schriftelijke vragen over dit onderwerp vermoedden wij al dat er onvoldoende grip was op het dossier. Deze bezuiniging is zeer belastend voor onze inwoners, temeer omdat deze bezuinigingsopgave komt bovenop de al bekende structurele bezuinigingsopgave van ruim 7 miljoen euro per jaar vanwege afnemende financiële bijdragen vanuit het Rijk”.

Structurele gevolgen snel duidelijk maken
Het college heeft op het dossier van de Jeugdzorg een taskforce aangesteld. Deze taskforce gaat de begrotingen van de jeugdhulp doorlichten en buigt zich over verschillende mogelijkheden om tot bezuinigen te komen. In oktober worden de uitkomsten met de raad besproken. De VVD-fractie hoopt dat de structurele gevolgen tijdig duidelijk worden (vóór de behandeling van de Programmabegroting 2020 in november 2019), zodat de gemeente Lelystad voor de komende jaren kan komen tot een sluitende meerjarenbegroting.

Dennis Grimbergen: “Vooropgesteld, de gemeenteraad moet een sluitende begroting kunnen goedkeuren, die rekening houdt met het huidige raadsprogramma en de lijn die is ingezet met Lelystad Next Level. Dit is nodig om de ontwikkeling van de stad niet te laten stagneren, en de positie en kansen die Lelystad op economisch, toeristisch en groen heeft niet te verliezen. De gemeente is in het kader van Lelystad Next Level ook financiële verplichtingen aangegaan richting de provincie Flevoland en het Rijk. Om hieraan te kunnen blijven voldoen is het belangrijk om draagkrachtige bewoners aan te trekken, de kustontwikkeling en het toerisme in de gemeente te bestendigen en economische ontwikkeling rondom Lelystad Airport te stimuleren. En dat terwijl de gemeente tegelijkertijd de benodigde bezuinigingen realiseert. Geen eenvoudige opgave voor de gemeenteraad en het college van B&W.”

Impopulaire maatregelen nodig
Moeten er dan impopulaire maatregelen getroffen worden? “Dat is correct”, aldus Dennis Grimbergen, “maar wel zonder afbreuk te doen aan zaken die later moeilijk of niet meer op te bouwen zijn. Dat maakt het ook extra lastig voor ons allemaal. Bij iedere keuze die je maakt moet je rekening houden met het belang van alle 78.000 inwoners. Hoe moeilijk het ook is, er zullen keuzes gemaakt moeten worden, ook door de VVD. Het moge duidelijk zijn dat wij niet voorop lopen als het om voorstellen gaat de OZB te verhogen. En toch is het aannemelijk dat deze discussie gevoerd gaat worden. Het is een enorme uitdaging om de gemeentelijke lasten voor onze inwoners gelijk te houden door enerzijds de gemeentelijke inkomsten te laten stijgen en anderzijds op bepaalde dossiers te bezuinigen. Voor de VVD blijft het uitgangspunt om de stad te versterken door het aantrekken van draagkrachtige bewoners, evenwicht te brengen in inkomsten en uitgaven, banengroei te creëren en aandacht te hebben voor alle kansen die wij hebben op economisch gebied, waarbij ook eigen deelname en verantwoordelijkheid van onze inwoners belangrijk is”.

Concrete maatregelen om de bezuinigingen in te vullen
Tot slot: aan welke concrete maatregelen denkt de VVD om te komen tot de benodigde structurele bezuiniging? Er zullen toch pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt? “Dat is een lastige vraag, bijna een gewetensvraag.”, zegt Dennis Grimbergen. “Als gezegd: het raadsprogramma staat, en ook de lijn van Lelystad Next Level is een gegeven. Het college zal met behulp van de ambtelijke organisatie, die daar heel hard aan werkt, met een eerste voorstel op hoofdlijnen komen om toch de benodigde bezuinigingen te realiseren. Bezuinigen zal niet op alle dossiers mogelijk zijn, en de bezuinigingen zullen dus neerslaan in dossiers waar dat wel kan. Dat zullen niet altijd de dossiers zijn waarvan de VVD zal zeggen dat het onze eerste keuze is. Binnen de gestelde kaders zullen wij de komende periode met college en raad moeten zoeken naar maatregelen, in verbinding met elkaar. Daarmee bedoelen wij dat het een zware opgave is die wij alleen kunnen realiseren als alle partijen bereid zijn het toekomstperspectief van Lelystad centraal te stellen, ook als dit voor de korte termijn tot teleurstellingen kan leiden. De komende jaren zijn cruciaal voor Lelystad. De opgave is de opgave en de bewoners mogen erop vertrouwen dat de fractie van de VVD iedere stap en elk besluit weloverwogen en met beleid zal nemen, ook al doet dat nog zoveel pijn bij ons allemaal”.

De gemeente Lelystad staat al met al voor een buitengewoon lastige periode. Een periode waarin zich economische kansen voordoen en tegelijkertijd harde bezuinigingen noodzakelijk zijn. De fractie van de VVD is vastberaden om een goed antwoord te geven op deze moeilijke uitdaging. Met beleid, met de focus op de toekomst, met eigen verantwoordelijkheid voor onze inwoners, en gericht op een blijvend kansrijk Lelystad.