Reactie voorstel begroting 2020 gemeente Lelystad

De fractie van de VVD heeft kennis genomen van de documenten behorende bij de Programmabegroting 2020-2023 zoals deze zijn aangeboden door het College. Vanzelfsprekend zijn ook wij wederom geschrokken van de opgave en noodzakelijk voorgestelde bezuinigingen zegt fractievoorzitter Dennis Grimbergen.

Een grote opgave voor Lelystad, een stad met een heel eigen problematiek, hoe gaat u daar mee om? Vooropgesteld dat het inderdaad niet eenvoudig is. Het is wel de realiteit. Ook de VVD beseft dat de voorstellen zoals deze er nu liggen van alle partijen wat vraagt. Het gaat over alle portefeuilles heen, het gaat over 78.000 inwoners. Zoals eerder gesteld zal het iedereen in de stad op eigen wijze raken. Iets wat de opgave niet eenvoudiger maakt, er voor weglopen doen wij echter ook niet stelt Dennis Grimbergen.

In de u aangeboden stukken zijn vast zaken opgenomen die u lastig vindt in het licht van uw partijstandpunten? Het is een grote opgave en daar horen keuzes bij, Het college heeft, zoals wij nu kunnen opmaken uit de stukken (er is nog geen formele raadsvergadering geweest over de inhoud, red.), is er een weging gemaakt over alle taakvelden. Natuurlijk is het vervelend als het zaken raakt die wij als VVD belangrijk vinden. Het is daarbij van belang een aantal zaken sterk voor ogen te houden. Ik noem hier graag: de opgave waar Lelystad voor staat in relatie tot o.a. Lelystad Next Level, de demografische samenstelling van onze stad, de kansen in relatie tot Lelystad Airport, de (Flevo)Kust en onze natuur. Rekening houden met het toekomstperspectief en het versterken van de stad op lange termijn is voor de VVD het uitgangspunt. Concreet betekent dat voor ons meer draagkracht in de stad, toewerken naar meer eigen verantwoordelijkheid onder de inwoners, en ons richten op kansrijke programma’s en projecten zoals hierboven genoemd. Daarbij zijn soms op korte termijn impopulaire maatregelen noodzakelijk die op lange termijn vruchten zullen afwerpen. Willen wij groeien naar 100.000 inwoners of laten wij het ons gebeuren dat het ons spreekwoordelijk uit de vingers glipt? Nogmaals, wij lopen niet weg voor deze verantwoordelijkheid, aldus Dennis Grimbergen.

De VVD stelt dus dat het college een gedegen voorbereiding heeft gedaan en compleet is in de benadering, is er nog wel ruimte voor keuzes in het pakket? Dat is een lastige vraag. Als de opgave groot is en de ruimte smal dan moeten er keuzes gemaakt worden. In dit specifiek geval is de ruimte er niet waarmee de beoordeling op de keuzes niet gaat over wat wel of niet. De VVD gaat de komende tijd de stukken aandachtig lezen en bestuderen. Wij zullen dit met beleid en weloverwogen benadering doen waarbij het versterken van Lelystad op de lange termijn centraal staat. Dat het niet makkelijk is dat is duidelijk, niet voor de Raad, niet voor het College, niet voor de inwoners. En toch moeten wij er samen de schouders onder zetten. Tot slot, besluit Dennis Grimbergen, Lelystad is een stad om trots op te zijn. Een stad die groeit met gedoe, een stad met een bijzondere propositie  aan de kust, een centraal gelegen logistieke hub, een stad met kansen. Willen wij die kansen benutten dan zullen wij heel strak aan de wind moeten zeilen, samen.