Het zoet en het zuur

Eerlijk zullen wij alles delen… en als er niets te verdelen is dan zullen wij samen de last moeten dragen… 

Voor ons ligt de Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023.

Voorzitter, de VVD wil graag het college en de ambtelijke organisatie op voorhand bedanken voor de geleverde inspanningen op de programmabegroting en meerjarenraming. 

Voorzitter, wij zijn trost op onze stad! Trots op onze ruimte, ons wonen, de kust, de ondernemers en al die mensen die kansen pakken om Lelystad nog mooier te maken. Wij zijn de hoofdstad  van Flevoland, wij wonen in de hoofdstad van Flevoland, wij ademen Lelystad. Dat mag de Raad van Lelystad ook uitstralen.

Voorzitter er is geen tijd te verliezen, geen cent te verspillen. We moeten vooruit.

Hebben wij bij de kadernota nog om keuzes gevraagd, nu laten wij deze keuzes achterwege. Er is maar één keuze en die vraagt om lef, doortastendheid, focus, visie en vooral doelmatigheid. 

Het effect van onderbesteding door het rijk is duidelijk, wij gaan trap af. De overschrijding op de Jeugdzorg en WMO in onze stad dienen zeer spoedig onder controle te komen, dat is geen vraag, wel de grote zorg van de fractie van de VVD. Aandacht voor regie in het gezin is daarbij evident, een plan met regisseur. Natuurlijk wil de VVD daarbij dat ieder kind binnen de mogelijkheden de hulp krijgt die zij nodig heeft. Ook de ziekenhuiszorg, ouderenhuisvesting en ouderenzorg zullen blijvend onze aandacht krijgen.

Daarnaast krijgen wij graag meer inzicht in de subsidieverstrekkingen. Niet alleen de verplichting op rapportage maar vooral de objectief meetbare doelmatigheid zal hier moeten gelden.

Voorzitter, de opgave die voorligt met de voorgestelde maatregelen leiden tot pijnlijke maatregelen. En het gaat hier niet over bestuurders, het college of raadsleden. Het gaat hier over 78.000 inwoners van onze stad: Lelystad.

Voorzitter, de VVD is net als velen met ons zwaar teleurgesteld in hetgeen ons voor staat. Lelystad verdient meer, Lelystad verdient beter. Er wordt hard gewerkt aan de sociale versterking  en ontwikkeling van onze stad, onze woonmilieus en het economisch perspectief. Toe naar het Next Level, ook daar zijn wij trost op. 

In onze 1e termijn van de kadernota hebben wij het al genoemd: De crisis is gedragen door mensen die hard werken, de ondernemers (het MKB), de vrijwilligers, de pioniers van het eerste uur en de mensen met draagkracht in deze stad. 

Deze medebewoners voorzitter, deze mensen dragen iedere dag bij aan draagkracht, eigen verantwoordelijkheid en een kansrijk Lelystad. Deze mensen koesteren wij.  

De VVD ziet het als haar plicht deze mensen te kunnen uitleggen waarom deze maatregelen noodzakelijk zijn, en dat kunnen wij in het licht van de opgave.

Voorzitter, de maatregelen zijn divers, de maatregelen gaan over taakvelden heen. Maatregelen die ons allemaal raken en pijn doen. Pijnlijk in evenwicht, ik kan het niet anders benoemen.

Voorzitter, diverse keren hebben wij in deze Raad aangehoord dat er meerjaren op rij een positief resultaat te verwachten was over de boekjaren. Het werd door sommigen van ons zelfs voor vanzelfsprekend aangenomen. En nu wij in 2019 geconfronteerd worden met een geprognosticeerd verlies wordt het maar weer pijnlijk duidelijk hoe dun het draadje is waar wij als gemeente op lopen.

Concluderend voorzitter,

Een van de wethouders  sprak er ooit over bij aanvang van deze Raadsperiode. Lelystad staat voor een spreekwoordelijke Olifant ; we hebben het beest van alle kanten bekeken maar nimmer hebben wij het beest in zijn geheel gezien. Zo is het ook met deze opgave. Hij is groot, divers en van verschillende kanten te bekijken. De opgave is duidelijk en het college is er ons inziens, ondanks het extra belasten van burgers wat voor ons als de zwaarste opgave telt,  in geslaagd een voorstel te maken waarin over de taakvelden heen lasten samen worden gedragen. 

Voorzitter, wij geven u mee dat wij ons erg oncomfortabel voelen bij de maatregelen die directe gevolgen hebben voor ons weerstandsvermogen. Wij gaan er hierbij vanuit dat dit waar mogelijk gecorrigeerd wordt. De opgave is de opgave.

Voorzitter de fractie van de VVD Lelystad is vooralsnog niet voornemens moties of amendementen in te dienen op deze programmabegroting.

………………………………………….

Tot slot Voorzitter, ik sluit graag af met enkele woorden van Gustav Mahler:


“Traditie is niet de as behouden maar het vuur doorgeven”.


Voorzitter tot zover in eerste termijn….dank u wel.