Coalitiebesprekingen

De fractie van de VVD betreurt de ontstane situatie in de coalitie in Lelystad afgelopen week. Waar wij invloed hebben gehad hebben wij deze ten positieve ingezet in het belang van de stad. Natuurlijk stelt het teleur om een gewaardeerde coalitiepartners te verliezen. Echter, als gezegd in de media, wij respecteren ieders keuze.

Lelystad staat voor een aantal grote opgaven waaronder de jeugdzorg, de energietransitie, de woningbouwopgave, afval en Lelystad Next Level. Allemaal dossiers die veel aandacht, geld en menskracht vragen. Maar bovenal goede besluiten vragen die in balans zijn met de stad en uitlegbaar aan onze inwoners.. 

De fractie van de VVD draagt overtuigend uit dat de (schaarse) middelen maar één keer uitgegeven kunnen worden en dat het belangrijk is “scherp aan de wind te zeilen en voorstellen kritisch te beoordelen”. Dit voeren wij allemaal uit in relatie tot het vigerend raadsprogramma, ons verkiezingsprogramma en rekening houdend met de visie binnen de kaders van Lelystad Next Level en de lange termijn agenda.

Helaas botsen belangen hier soms, ook in coalitieverband. Het is dan zaak samen tot de beste oplossing te komen door de tijd te nemen om tot goede besluiten te komen en gepast kritisch te zijn op collegevoorstellen. Dat is ook de controlerende taak van Raad en de volksvertegenwoordigende rol die wij hebben als fractie naar u en onze stad.

DE SITUATIE

De VVD is een bestuurderspartij, een partij die zaken serieus neemt, constructief optreedt en uitsluitend gecalculeerde risico’s kan accepteren waar het om algemene middelen gaat, uw duurbetaalde belastinggeld. En zelfs dan stellen wij vragen, zijn wij kritisch en vragen door om na overweging tot zorgvuldig afgewogen besluiten te komen. Wij moeten ons uiteindelijk ook kunnen verantwoorden naar u, onze achterban op de dossiers die wij behandelen in de Raad. 

De afgelopen periode hebben meerdere voorstellen vanuit het college direct aanleiding gegeven tot vragen en controle op inhoud. Diverse keren zijn dossiers, op basis van onderzoek en constatering op inhoud door de fractie van de VVD, bij overtuigende meerderheid van de Raad teruggegeven aan het college. Daar zijn wij nadrukkelijk niet trots op. De fractie stelt zich hiermee uiterst coöperatief en zelfs kwetsbaar op. 

Wij controleren, beoordelen en communiceren op proces, inhoud en relatie. Helaas leidt dat in sommige gevallen tot een teleurstelling bij anderen. Daar tegenover stond keer op keer een grote meerderheid die onze bevindingen heeft gesteund in de Raad, hoe moeilijk deze keuzes soms ook zijn geweest. 

De fractie van de VVD handelt in de geest van de wet en naar de orde die hoort bij het Raadswerk, nooit voor eigen gewin, altijd in de geest van het raadsakkoord en in het belang van onze achterban en ons liberaal gedachtengoed.

HOE NU VERDER?

Onze tekst begon ermee. Wij betreuren de ontstane situatie in de coalitie in Lelystad. De gesprekken zijn zaterdag 14 maart jl. gestart met onze huidige coalitiepartners: SP, PvdA, D’66. 

Er is nadrukkelijk sprake van een functioneel bestuur en een coalitie, al hebben wij nu een minderheidscoalitie. Volgende week zullen wij ook met de overige partijen aan tafel gaan om de toekomst te verkennen. 

Zodra er meer bekend is zullen wij u nader berichten over het proces na de gesprekken met alle partijen.

Tot die tijd en daarna mag u van ons de volle inzet verwachten in het belang van Lelystad en onze kiezers, niet minder constructief, niet minder kritisch, altijd met oog voor onze achterban.

Voor vragen kunt u ons bereiken op VVDlelystad@outlook.com

Fractie VVD Lelystad


Marco Boogaard

Mariëllla Hermus

Meta Jacobs

Edwin Hers

Dennis Grimbergen