Liberale overpeinzingen…. Kadernota 2021 – 2024

Voor de gemeenteraad van Lelystad staat de kadernota 19 mei, 26 mei en 2 juni op het programma. De voorloper van de begroting waar richting wordt gegeven aan de opdracht van het college in de vorming van de begroting.

Helaas moeten wij constateren dat ook deze periode nieuwe tegenvallers ons ten deel vallen. Grote financiële tegenvallers op de Jeugdzorg en de WMO zijn, in combinatie met de tegenvallende bijdragen van het rijk, belangrijke oorzaken van de oplopende tekorten. Dat betekent concreet een opdracht tot  bezuinigen en dus het maken van echte keuzes waarbij de basis op orde blijft. Keuzes die zullen leiden tot versterking op lange termijn.

Bezuinigen in een periode waarin juist investeringen nodig zijn om onze stad te laten groeien naar de ambitie van 100.000 inwoners? 

Bezuinigen in een periode waarin de 100.000 woningen opgave voor Flevoland voor staat. (De motie Koerhuis van 19-02-2020, gepubliceerd op 20-02-2020 onder dossier en ondernummer 32847 nr. 621 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32847-621.html).

Bezuinigen in een periode waarin Lelystad Next Level juist kansen biedt voor Lelystad zich te ontwikkelen tot een (economisch) aantrekkelijke stad met een sociaal sterke en duurzame samenleving.  Een stad waarin jongeren hun talenten ontwikkelen en waarin ouderen lang bij de samenleving betrokken blijven en waardig oud worden. Een stad waar nieuwe én huidige bewoners prettig wonen, werken en ondernemen. En bovendien een stad waar genoeg ruimte is voor recreatie en natuurbeleving.

Tja, bezuinigen…. Waar wij niet op wensen te bezuinigen zijn onze primaire voorzieningen zoals ons Theater de Agora, de Bibliotheek, de Kubus, de Corneel en sport. Wat wij wel nastreven is een integrale functie en fysieke integratie van deze primaire voorzieningen waar dat mogelijk is. Dan gaat het niet over bezuinigen maar over efficiency en het maximaal benutten van ruimte en mogelijkheden door elkaar te versterken en slimmer met ruimte, mensen en middelen om te gaan. Dat betekent ook doelmatig inventariseren hoe externe organisaties ook gebruik kunnen maken van de gebouwen tijdens de periode van sluiting in de seizoenen en daluren. Tegelijkertijd kan er daarbij gewerkt worden aan een nog mooier aanbod voor onze stad, samen met de wijkcentra (MFA’s). Hoe mooi zou het zijn als dan blijkt dat er ruimte is om juist meer te bereiken met gelijke middelen?! 

En dan is er dringend geld nodig om te investeren in onze stad. In infra, de kust, het stadshart en theaterkwartier, een mogelijk fietspakhuis, etc. Allemaal zaken die hoog op de agenda staan. Zaken die onze stad uitstraling geven een aantrekkelijk maken om te wonen en te recreëren. Maar om te kunnen investeren moeten lasten gedragen worden. Kapitaallasten, rentelasten en afschrijvingslasten. Het wederom verhogen van de OZB-tarieven of andere lastenverzwaring voor de bewoners is voor ons echt een brug te ver, daar is de vorige periode eenmalig de hand gereikt, nu gaat dat niet meer. Het kan niet zo zijn dat de hardwerkende burger altijd moet opdraaien voor de tekorten waar zij geen invloed op hebben. 

In tijden van bezuinigingen is het lastig om extra middelen voor kapitaallasten vrij te maken, want het geld kunnen wij maar een keer uitgeven. En toch zijn deze investeringen noodzakelijk om tot groei en economische versterking te komen conform Lelystad Next Level, onze duurzaamheidsopgave en de versterking van de bestaande stad. Vraag is dan ook wat je niet meer doet om nieuwe investeringen wel mogelijk te maken? En dat allemaal binnen de kaders van een meerjarenraming- en begroting die reëel en structureel in evenwicht moeten zijn.

De fractie van de VVD is vanzelfsprekend op zoek naar mogelijkheden om investeringen mogelijk te maken zonder hierbij voorbij te gaan aan de opgaven die ons voorliggen in het kader van de tekorten op de Jeugdhulp en de WMO. Deze moeten in control komen alvorens je verder kunt met deze dossiers. Parallel daaraan moeten primaire voorzieningen in stand gehouden worden voor leefbaarheid en om een aantrekkelijke stad te blijven. Efficiency is zeker gewenst. 

Naast de noodzaak te komen tot keuzes, die lang niet altijd eenvoudig zijn of iedereen tevreden zullen stellen vraagt de fractie van de VVD om nog meer samenwerking tussen de verschillende organisaties die inwoners begeleiden van schulden naar werk. Voor ons start dat bij de schoolopleiding. Hier liggen kansen voor de toekomst van onze jeugd en jongvolwassenen.

Om onze stad te versterken en ook het sociaal evenwicht in balans te brengen is het noodzaak aandacht te besteden aan (kwalitatieve) woningbouw in het midden- en hoger segment. In het hoger segment vragen wij hierbij nadrukkelijk aandacht voor meer variatie in architectuur waarmee een breder publiek kan worden aangetrokken tot onze mooie stad.

Om dit alles te bereiken is aandacht voor economische ontwikkeling uiteraard belangrijk. Ruimte voor ondernemen, gebruikmakend van onze ligging en aanwezig en in aanbouw zijnde infrastructuur met als doel: iedereen aan het werk. Want werken maakt sterk. 

Investeren in de toekomst, daar draait het nu om. Wat kan anders, efficiënter, beter, met minder middelen om juist die middelen toe te kennen aan noodzakelijke ontwikkelingen die onze lokale economie versterken? En ja, wij zullen creatief met oplossingen omgaan zover deze niet leiden tot lastenverzwaring voor bewoners. Creatief op een verantwoorde wijze, met oog op de toekomst, met behoud van het goede en voor een (economisch) aantrekkelijke stad met een sociaal sterke en duurzame samenleving waar mooi wonen, ondernemen en werken centraal staan.   

U mag er dan ook op vertrouwen dat wij ons als liberalen hard maken voor deze uitgangspunten in de komende periode in aanloop naar de kadernota, de begroting, de periode tot 2022 en daarna.  


Fractie VVD Lelystad