Liberale overpeinzingen III

In de raadsvergadering van 2 juli 2020 zijn zware besluiten genomen door de raad in het kader van het Sociaal Domein waarin opgenomen de Participatiewet, de WMO en de Jeugdzorg. Besluiten die niet eenvoudig zijn, maar wel noodzakelijk om structureel tot goede oplossingen te komen waarbij de basis op orde kan blijven. Geen ruimte voor extra’s, een doelmatige aanpak.

De grote financiële tegenvallers op de Jeugdzorg en de WMO zijn, in combinatie met de opgave in de participatiewet en tegenvallende bijdragen van het rijk, belangrijke oorzaken van de oplopende tekorten. Wij hebben dat eerder benoemd. Nu niet kiezen zou hebben geleid tot ernstige overschrijding van kosten met ernstige gevolgen op de korte en lange termijn. Door het college van PvdA, D’66, SP en VVD zijn deze bezuinigingen reeds in de kadernota 2021-2024 aan de raad voorgelegd. Alle 35 raadsleden van de 15 partijen hebben deze kadernota enkele weken geleden unaniem aangenomen. Het is dan ook opmerkelijk dat het voorstel dat door de PvdA wethouder werd gedaan door haar eigen partij is tegengesproken en zelfs tegenstemmen heeft gekregen. Willen besturen is ook verantwoordelijkheid nemen als dat noodzakelijk is.

De fractie van de VVD, maar zeker ook de collega’s van het CDA, de InwonersPartij, Leefbaar Lelystad, SP, Mooi Lelystad en Forum voor de Ouderen, hebben getoond dat zij durven kiezen in het groter belang van de stad en haar inwoners. Iedere euro kan slechts één keer uitgeven worden. Dan is het noodzakelijk eerlijk te zijn naar onze inwoners en geen beloften te doen die wij niet kunnen nakomen. De maatregelen zijn ook ons niet “in de koude kleren gaan zitten”. 

In samenwerking met partijen is er veel gesproken, gewikt en gewogen om te komen tot een verantwoord pakket aan maatregelen. Natuurlijk rekening houdend met - en oog voor – al onze bewoners. 

Vanzelfsprekend is hierbij niet voorbij gegaan aan de opgaven die ons voorliggen binnen de Jeugdhulp en de WMO. Echter deze dossiers moeten met spoed in control komen. De afgelopen jaren is dit nadrukkelijk uit de hand gelopen door onvoldoende aandacht en sturing. Parallel daaraan moeten primaire voorzieningen in stand gehouden worden voor leefbaarheid en om een aantrekkelijke stad te blijven. Het is niet eenvoudig iedereen tevreden te stellen. De noodzakelijke bezuinigingen vragen om nog meer samenwerking tussen de verschillende partijen. 

Belangrijk gegeven is de verplichting van de gemeente om binnen de kaders van een meerjarenraming- en begroting die reëel en structureel in evenwicht moeten zijn, te opereren. De noodzaak tot kiezen voor de reële bezuinigingen, als voorgesteld door het college, zijn daarmee verklaard. 

Wij zijn trots op de prestaties van ons Werkbedrijf. Wij steunen de aanpak van schuldhulpverlening. Want werk maakt sterk en schuldhulpverlening en -preventie draagt sterk bij aan het mogelijk maken van participatie. Iedereen aan het werk (binnen de mogelijkheden). Wij zijn er van overtuigd dat de maatregelen zoals deze nu zijn aangenomen, als voorgesteld door het college, ook zullen leiden tot een verbeterde en evenwichtige aanpak van de Jeugdzorg, de WMO en participatiewet. En natuurlijk spreken wij hierbij onze waardering uit voor alle medewerkers in het werkveld die hier dag in dag uit met hart en ziel werkzaam zijn.

In het kader van de opgave van de huisvesting van statushouders heeft de fractie van de VVD, samen met de SP, Mooi Lelystad en Forum voor de ouderen een amendement ingediend dat niet alleen voorziet in de beste oplossing voor de huisvesting van statushouders maar dat ook voorziet in huisvesting bij urgentie van reeds wachtende Lelystedelingen. 

Vanuit de extra 150-200 Mid-stay woningen (semi permanente bouw) kunnen bewoners doorstromen naar de reguliere huurwoningen. Hiermee hebben de VVD, SP, Mooi Lelystad en Forum voor de ouderen een belangrijke stap gezet om de woningmarkt mogelijk spoedig te verruimen en mensen eerder een kans te geven op een woning van waaruit men kan doorstromen. Duidelijk is wel dat de VVD, SP, Mooi Lelystad en Forum voor de ouderen een noodzakelijk voorstel hebben gedaan om in woonbehoefte te voorzien waar de andere partijen als PvdA, GL en D66 dit nadrukkelijk hebben laten liggen. 

Natuurlijk is opgenomen dat de urgentie waar nodig toegepast kan worden en bij nadruk is het kader meegegeven deze voor statushouders-gezinnen direct van toepassing te verklaren. De vraag is groot, wij hopen hiermee veel woningzoekende bewoners versneld tegemoet te komen en geven direct invulling aan de opgave van de huisvesting van statushouders zoals deze door het rijk is opgelegd.

Alle stukken zijn voor u terug openbaar terug  te vinden op: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Lelystad/9413d969-8b44-48e4-a19f-d7396c34a55f

Voor de fractie van de VVD is het belangrijk te kijken naar de lange termijn. Wij nemen, gelijk onze collega’s als genoemd, onze verantwoordelijkheid ook in moeilijke tijden. 

De VVD durft keuzes maken, ook wanneer deze niet eenvoudig zijn. Willen wij allen dat Lelystad zich verder kan ontwikkelen dan zijn verantwoordelijkheid nemen en draagkracht creëren voor een kansrijk Lelystad onze uitgangspunten. En dat geldt voor de VVD voor iedere bewoner van onze mooie stad. 

U mag er dan ook op vertrouwen dat wij ons als liberalen, gezamenlijk met onze politieke partners, hard maken voor deze uitgangspunten de komende periode in aanloop naar de begroting, de volgende kadernota en de periode daarna.  


Met liberale groet,

Fractie VVD Lelystad