Mobiliteitsvisie 2020-2030 vastgesteld

De gemeenteraad van Lelystad stelde vanavond unaniem de Mobiliteitsvisie 2020-2030 vast. Daarbij nam de raad twee amendementen aan die mede door de VVD Lelystad werden ingediend.

Het eerste aangenomen amendement dat mede door de VVD werd ingediend was een amendement van de InwonersPartij waarmee de vlotte doorstroming voor autoverkeer op de Binnenring rondomhet Stadshart wordt gehandhaafd en zo mogelijk verbeterd.

Het tweede aangenomen amendement dat wij mede indienden was een amendement van Leefbaar Lelystad waarmee de huidige parkeernormering in woonwijken gehandhaafd blijft, net zoals een goede P+R-voorziening bij het station.