Waarom wordt het budget voor City Marketing Lelystad verlaagd vanaf 2021?

Op 10 november 2020 heeft de Raad van Lelystad door middel van een amendement en bij democratisch besluit besloten (25 stemmen voor en 10 stemmen tegen) de partnerovereenkomst met City Marketing Lelystad (CML) te beëindigen en daarmee de huidige constructie te ontmantelen.

Dit besluit is niet zomaar genomen. Ook in de vorige raadsperiode is de VVD Lelystad erg kritisch geweest op CML. Reeds eind april bij de kaderbegroting heeft dit op de agenda gestaan. Het college heeft toen al een voorstel gedaan voor reductie van de bijdrage vanuit de gemeente en ook de resultaten zoals deze zijn vermeld in het doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd door Lysias Advies (5 juni 2020) hebben aan dit besluit bijgedragen. Geen gemakkelijk besluit. Wel een besluit met nieuwe kansen, waarover later meer.

Gesprek
Op 5 november 2020 hebben Marco Boogaard en Dennis Grimbergen overleg gehad met twee leden van de Raad van Toezicht van City Marketing Lelystad. Wij hebben een open gesprek gehad over keuzes en amendementen. De fractie van de VVD is daar direct over transparant geweest. Het was een open overleg zonder verwijten. Je hoeft het dan niet met elkaar eens te zijn, het gesprek leidt altijd weer tot inzichten.

Financiering
Wij hebben voorgesteld om twee bedragen te onttrekken aan de CML-begroting van ruim € 980.000:

  1. Aanstelling van een bouwmeester voor de bouw van 40.000 woningen in Lelystad: er wordt € 120.000 vrijgemaakt voor een bouwmeester die de woningbouwopgave nu echt gaat versnellen. Dit heeft directe relatie met Lelystad Next Level en de landelijke woningbouwopgave van 1 miljoen extra woningen tot 2030.
  2. Noodzakelijke investeringen in de stad: jaarlijks komt € 300.000 beschikbaar voor noodzakelijke investeringen in de bestaande stad, zoals afgesproken in het raadsprogramma en het programma Lelystad Next Level.

Er blijft dan dus nog altijd een kleine € 600.000 per jaar beschikbaar voor stadsmarketing. En dat is nog exclusief overige subsidies en financieringen voor diverse stadsmarketingactiviteiten in overige taakvelden!

Resultaten en opdracht
Voor de fractie van de VVD is er geen twijfel over de doelstelling van Stadsmarketing en de waarde hiervan. Helaas is het pijnlijk duidelijk geworden dat het college onvoldoende in staat is geweest duidelijke opdrachten te geven aan CML. De organisatie van CML heeft hier zelf ook onvoldoende op geanticipeerd, waardoor resultaten zijn achtergebleven op de verwachtingen.

Natuurlijk hoort bij een dergelijk besluit (het VVD-amendement) ook zorgvuldigheid bij de uitvoering. Wij beseffen dat dit gepaard gaat met teleurstelling en verdriet onder de medewerkers. Zij verdienen duidelijkheid vanuit de opdrachtgever, de gemeente. De partnerovereenkomst was overeengekomen voor bepaalde tijd tot 1 januari 2021. Partijen wisten derhalve dat het eindig kon zijn. Je mag dan ook verwachten dat het college de opzegging pro-forma tijdig heeft geëffectueerd aangezien het budgetrecht bij de raad berust. Er moet dan ook rekening gehouden worden met de afwikkeling van het dossier en correcte toepassing van hetgeen wettelijk verplicht is.

CML voert diverse taken uit, ook voor derden. Daar heeft de fractie van de VVD Lelystad met nadruk respect voor. Wij hekelen CML of de organisatie hiervan met nadruk niet. Wij vinden wel dat CML onder het “juk” van de gemeente Lelystad uit moet en dat het subsidiëren van de exploitatie (€ 420.000 voor alleen salariskosten) niet tot de kerntaak van de gemeente hoort. CML zou wat de fractie van de VVD betreft prima als zelfstandige organisatie kunnen bestaan en mee kunnen dingen naar marketingopdrachten van de gemeente. Sterker nog, wij zouden dit als liberalen alleen maar toejuichen!

Hoe nu verder?
De komende weken is het aan het college om met spoed alle lopende afspraken en verplichtingen voor de raad in beeld te brengen en daarmee te komen tot een plan voor correcte uitvoering van het amendement. Daarbij merken wij op dat wij dat graag voorbereid hadden gezien, gelet op de status van de tijdelijke overeenkomst. Juist, tijdig en volledig met de juiste zorgvuldigheid uitvoering geven aan het democratisch genomen besluit staan nu voorop.

Ondertussen wordt er in overleg met de gemeente door City Marketing Lelystad hard gewerkt aan de mogelijkheden te komen tot een nieuw concept. De fractie van de VVD vindt dat een prima initiatief, wil hierover graag in overleg met de raad van toezicht van CML en zal de ontwikkelingen met aandacht volgen.