Poppodium Corneel

Corneel Al op 3 mei 2020 stelde wij in onze Liberale Overpeinzingen het volgende: Waar wij niet op wensen te bezuinigen zijn onze primaire voorzieningen zoals ons Theater de Agora, de Bibliotheek, de Kubus, de Corneel en sport. Wat wij wel nastreven is een integrale functie en fysieke integratie van deze primaire voorzieningen waar dat mogelijk is. De uitspraak houden wij gestand.

Rapport Berenschot

Recent is het rapport “naar een krachtige stadsprogrammering” uitgevoerd door Berenschot aan de raad aangeboden. In dit rapport wordt op aangeven door de drie besturen van de Kubus, de Agora en de Bibliotheek onder andere de volgende conclusie getrokken.


Conclusie

“De Kubus kiest voor ingrijpende maatregelen, waaronder het teruggeven van het poppodium Corneel en de amateurkunst-intendant aan de gemeente. Kijkend naar de toekomst is De Kubus van mening dat de functie van een poppodium niet logisch meer tot de kerntaken van de stichting hoort. De Kubus wenst zijn focus helemaal te leggen op haar kernactiviteiten en die (impact) te laten groeien de komende jaren. Daarboven op komt dat de reguleringen t.g.v. de Coronapandemie voor Corneel dusdanig zijn dat nagedacht moet worden over een nieuw exploitatiemodel binnen de 1,5 meter reguleringen. De Kubus heeft door adviesbureau Culturele Zaken onderzoek laten doen naar toekomstscenario’s voor Corneel. Het teruggeven van Corneel aan de gemeente betekent niet alleen een bezuiniging op de exploitatie(subsidie), maar biedt ook de gelegenheid om de popprogrammering onder te brengen in het stadsprogramma. Bovendien biedt het de gemeente de gelegenheid om ten principale na te denken over de vraag of (en waar) in de toekomst een poppodium in Lelystad gerealiseerd zou moeten worden.”


Rol gemeenteraad

De gemeenteraad heeft, in het kader van de bezuinigingen eerder moeten besluiten ook een taakstelling op te leggen aan de culturele instellingen. Daarnaast is al veel eerder (vanaf 2018) verzocht te komen tot een onderzoek naar de mogelijkheden van verdere samenwerking tussen de verschillende instellingen.  Het rapport dat nu voorligt is daar de uitwerking van.


Fractie VVD   

Reeds op 22 december 2020 heeft de fractie van de VVD geuit de conclusies van Berenschot rapport te onderschrijven waaruit blijkt dat structurele bezuinigingen noodzakelijk zijn. Daarmee zeggen wij met nadruk niet dat de oplossing gevonden wordt in het sluiten van de Corneel. In tegendeel. Er zal nader onderzoek uitgevoerd moeten worden naar alternatieven. Hierbij kan gedacht worden aan zelfstandige voortzetting van het poppodium. Bij voorkeur krijgt het een brede functie zoals discotheek en poppodium in één op een centrale plek in de stad, commercieel op eigen benen. En daar kan natuurlijk een aanjaagsubsidie bij horen van bijvoorbeeld drie jaar. Uiteindelijk moet het wat ons betreft wel leiden tot eerlijke concurrentie naar overige horecaondernemers waarbij de subsidie niet meer leidend is. Hierbij spreken wij de wens uit dit in gezamenlijkheid te doen met de raad en de stad. Goede uitgaansgelegenheden zijn belangrijk voor onze bewoners en bezoekers van de stad. Daar bestaat wat ons betreft geen discussie over.    

De komende tijd hopen wij met onze leden en de gemeenteraad constructieve gesprekken te kunnen voeren om te komen tot een goede oplossing.