Verslag Themabijeenkomst Gezondheidszorg, Zorg en Veiligheid

Op zaterdag 23 januari 2021 organiseerde de VVD Lelystad een online themabijeenkomst over Gezondheidszorg, zorg en veiligheid, in aanwezigheid van Ulysse Ellian (kandidaat nr. 22 op de lijst van de VVD voor de Tweede Kamer) en Meta Jacobs (portefeuillehouder Zorg in de fractie van de VVD Lelystad).

Na een plenaire opening en introductie van Meta Jacobs en Ulysse Ellian gingen de aanwezigen in twee virtuele “breakout rooms” uiteen om te praten over de onderwerpen van deze themabijeenkomst.

Gezondheidszorg en Zorg
Meta Jacobs ging in de eerste deelsessie in op vragen van de aanwezigen over het thema “Gezondheidszorg en Zorg”:

 • Situatie ziekenhuis: afgelopen jaar kwam Ziekenhuis St. Jansdal in zwaar weer: aan het eind van het jaar leek het ziekenhuis af te stevenen op een financieel tekort van € 30 miljoen. Dit tekort werd veroorzaakt doordat de ziekenhuiszorg na het faillissement van het Zuiderzeeziekenhuis in 2018 per weer kon worden opgestart in maart 2019. Overleg met de “Zorgtafel” (een overleg van de Provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en de Patiënten Federatie Flevoland) heeft ertoe geleid dat het Rijk eind 2020 extra financiële steun toezegde, waardoor dit probleem is opgelost. Het ziekenhuis kijkt met vertrouwen naar de toekomst en denkt na over nieuwbouw op de huidige locatie. De plannen daarvoor worden ontwikkeld in goede afstemming met de gemeente Lelystad. Vanuit de fractie VVD Lelystad wordt deze ontwikkeling nauwlettend gevolgd.
 • Eenzaamheid onder ouderen: het aandeel ouderen in de Lelystadse samenleving zal tot 2040 fors stijgen. In 2040 zijn er 151% meer 90-plussers, 86% meer 75-plussers. 57% minder mogelijke mantelzorgers, 95% meer alleenwonende 75-plussers en 96% meer mensen met dementie. De uitgaven voor ouderenzorg stijgen naar verwachting met 126%. 88% van de 75-plussers voelt zich eenzaam. Dit is dus een belangrijk maatschappelijk probleem. Met Jacobs riep tijdens de bijeenkomst op om gebruik te maken van de beschikbare ondersteuning. Welzijn Lelystad biedt hulp via het (gratis) telefoonnummer 0800-0889. Verder is veel informatie te vinden op de website van de gemeente: Zorg en welzijn | Gemeente Lelystad.
 • Weg met die NEE/NEE sticker! Veel informatie over welzijn en zorg wordt gepubliceerd in het huis-aan-huisblad Flevopost. Meta adviseert inwoners om geen NEE/NEE-sticker op de brievenbus te plakken, zodat zij deze krant wekelijks ontvangen.
 • Spoedzorg in de nacht: Icare, Allerzorg en Coloriet hebben spoedhulp in de nachtelijke uren georganiseerd, zodat ook in de nacht verpleegkundigen beschikbaar zijn in noodsituaties. In dit verband wees Meta op het tekort aan zorgmedewerkers. Er is veel werk in de zorg, werken in de zorg geeft veel voldoening. Het is belangrijk dit te promoten bij studenten, bijvoorbeeld door gericht informatie te verstrekken op het MBO. In dit verband wees Meta ook op het Online Banencafé van Coloriet op 4 februari 2021 (meer info op de website van Coloriet: Coloriet - Banencafé).
 • eHealth: in Duitsland wordt de komende jaren € 4,3 miljard geïnvesteerd in “eHealth” (digitale zorgverlening). Veel ziekenhuisafspraken kunnen door inzet van moderne technologie online plaatsvinden. Dit biedt ook kansen voor de huisartsenzorg in Nederland! Veel periodieke controles (bloeddruk, bloedsuikerspiegel, zuurstofgehalte in het bloed) kunnen met een digitaal apparaat thuis worden uitgevoerd door de patiënt zelf, waarna de gegevens elektronisch worden doorgestuurd naar de huisarts. Daardoor zijn minder fysieke afspraken nodig.
 • Vaccinatie tegen COVID-19: de aanwezigen vroegen waarom de Nederlandse regering de vaccinaties tegen het coronavirus pas zo laat weet te organiseren. Meta verwees in dit verband naar de inentingsoperatie ten tijde van de Mexicaanse griep in 2010: toen werd het leger ingezet en werd de vaccinatiecampagne als een militaire operatie uitgevoerd. Ook de landelijke vaccinatiestrategie is niet consequent: deze is inmiddels meerdere keren aangepast, wat niet bijdraagt aan een snelle vaccinatie van de bevolking. Meta deelt de zorgen over dit onderwerp en gaf aan dat de VVD-fractie de ongerustheid over dit onderwerp regelmatig overbrengt aan de woordvoerder Zorg voor de VVD in de Tweede Kamer.
 • Huisartsentekort: Meta legde uit dat op dit moment in Lelystad 31 huisartsen werkzaam zijn, maar dat opvolging bij beëindiging van hun werkzaamheden onder druk staat. In veel praktijken leidt dit er al toe dat deeltijd-huisartsen worden ingezet om vacatures op te vullen.

Veiligheid
In de tweede deelsessie spraken Ulysse Ellian en Dennis Grimbergen (fractievoorzitter VVD Lelystad) met de aanwezigen over het thema Veiligheid. Bij criminaliteitsbestrijding is focus nodig, zo bleek uit de discussie. De beschikbare capaciteit van politie en handhaving moet worden ingezet op de juiste aandachtsgebieden. Daarbij moet goed worden beoordeeld welke inzet tot de gewenste resultaten leidt, en op welke gebieden een lange adem nodig is. In de discussie kwamen verder de volgende punten aan de orde:-

 • Belasting wijkagenten: de wijkagent is veel tijd kwijt aan administratieve werkzaamheden en heeft daarom minder tijd dan wenselijk voor het echte werk op straat. Als VVD vinden we het belangrijk dat wijkagenten voldoende zichtbaar zijn in de wijken.
 • Jeugdcriminaliteit: bij de aanwezigen bestaat zorg over de jeugdcriminaliteit in Lelystad. Om te voorkomen dat jongeren zich op het verkeerde pad begeven is het belangrijk dat preventie en voorlichting een belangrijke rol krijgt vanaf groep 7 en 8 van de basisschool. De boodschap daarbij moet zijn: beter je opleiding afmaken dan je laten verleiden tot criminaliteit en snel geld. De VVD vindt het belangrijk om kind en ouders te bereiken, zodat zij weg blijven van de verleiding om in de kleine criminaliteit te stappen, wat op latere leeftijd kan leiden tot veel ernstiger delicten.
 • Centraal cameratoezicht in gemeenten: de VVD in de gemeente Lelystad heeft al langer de wens om meer centraal cameratoezicht in te zetten in Lelystad. Dit heeft een preventieve werking en helpt ook om adequaat op te treden tegen criminaliteit. Vanzelfsprekend moet goed worden afgewogen of de investering in dergelijke technologie opweegt tegen de baten, en ook moet rekening worden gehouden met de privacywetgeving. In de gemeente Almere is al ervaring met centraal cameratoezicht door de gemeente. Ulysse Ellian nodigde de Lelystadse VVD-fractie uit voor een werkbezoek om kennis te nemen van het daar toegepaste systeem, de werking en de voordelen hiervan.
 • Ondermijning is de ongewenste vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. In het zuiden van Nederland is hier een goed werkende aanpak voor ontwikkeld. Daardoor verplaatsen criminelen hun aandacht naar andere delen van Nederland, waaronder het weidse Flevoland. Voorbeelden daarvan zijn agrariërs die onder druk worden gezet om locaties te verhuren aan criminelen, het toenemend aantal drugslabs in de provincie en de groeiende drugshandel. Ook binnenstedelijke teelt van bijvoorbeeld wiet leidt tot gevaarlijke situaties voor de omgeving. De problematiek van ondermijning legt grote druk op het justitieel apparaat. De VVD heeft nadrukkelijk aandacht voor deze problematiek.
 • Rol van betrokken burgers: onderzoek toont aan dat in wijken waar voldoende sociale controle is, mensen de hond vaak uitlaten en de sociale cohesie hoog is, de criminaliteit aantoonbaar afneemt of zelfs constant laag is. De VVD steunt daarom van harte burgerinitiatieven die de veiligheid vergroten. Zowel in Lelystad als in Almere zijn daar goede ervaringen mee, bijvoorbeeld in de vorm van buurtpreventieteams.

Al met al was dit een waardevolle sessie waarin open gesproken is over zorgen en kansen op het gebied van Veiligheid. Wij willen vanuit een positief perspectief samen werken aan een veilige stad. Samenwerking tussen steden wordt daarbij steeds belangrijker, net als het delen van kennis en informatie. Wij willen op het gebied van veiligheid niet wegkijken maar aanpakken!