Verslag Themabijeenkomst Onderwijs en Vrijheid

Op 20 februari 2021 hield de VVD Lelystad de derde online themabijeenkomst in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, over Onderwijs en Vrijheid. Bij deze bijeenkomst waren Ulysse Ellian (Flevolandse VVD-kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen) en Dennis Grimbergen (fractievoorzitter VVD Lelystad/woordvoerder Onderwijs) aanwezig. Ben Vermeer, directeur van het MBO College Lelystad, nam ook deel aan de sessie.

Een enthousiaste en betrokken groep deelnemers ging tijdens deze bijeenkomst in gesprek over de volgende onderwerpen:

Onderwijs

 1. Positie van het onderwijs in Nederland: onderwijs is van grote waarde voor ieder kind. Daarbij is kansengelijkheid natuurlijk belangrijk.
 2. Durven kiezen t.a.v. opleidingsaanbod: De VVD vindt dat onderwijsinstellingen moeten investeren in doelgerichte opleidingen die aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt en waar mogelijk opleidingen afschalen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.
 3. Belang van technische opleidingen en bèta-opleidingen: het is belangrijk om techniekopleidingen meer centraal stellen met het oog op de toekomst. Het zou ook goed zijn als onderwijsinstellingen meer middelen proberen vrij te maken voor bèta-opleidingen en de jeugd proberen te interesseren voor vakmanschap.
 4. Aansluiting “werkend leren” op MBO: het bedrijfsleven speelt zelf ook sterk in op de vraag op de arbeidsmarkt, waardoor bedrijfsscholen steeds vaker onderdeel zijn van het arbeidsvoorwaardenpakket. Dit leidt echter niet altijd tot een regulier diploma voor de leerlingen, hetgeen een MBO-college wel kan bieden. Aandacht voor deze aansluiting is belangrijk voor de toekomst van leerlingen.
 5. Doorlopende leerlijn starten in voor- en vroegschoolse educatie (VVE): het is belangrijk om de doorlopende leerlijn te starten vanaf de VVE en bij voorkeur in het onderwijswerkveld zelf. Niet in kinderopvangorganisaties, omdat dan bij overgang naar het onderwijs de middelen in de bekostiging ontbreken om dit op een kwalitatief goed niveau voort te zetten. Deze middelen direct verbinden aan onderwijs is dan ook aan te bevelen.
 6. Aandacht voor algemene skills in onderwijs in toenemende mate belangrijk. Zaken als presentatietechniek, gespreksvaardigheid en het gebruik van software zouden het beste opgenomen kunnen worden in alle leerlijnen om kinderen goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt.
 7. Opleidingen die niet meer aansluiten op de arbeidsmarkt herzien of schrappen. Boekhouden anno 2021 is anders dan tien jaar geleden en deze werkzaamheden worden in hoog tempo gedigitaliseerd. Het MBO-college Lelystad speelt actief in op deze veranderingen en investeert veel in de aansluiting op de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn ook de opleidingen logistiek en facilitaire dienstverlening. Het MBO-college zorgt ervoor dat de opleidingen voorbereiden op een veel breder perspectief.
 8. Gedeeld gebruik onderwijsvoorzieningen in de stad: het is voor de arbeidsmarkt belangrijk (op grond van de leerplicht) de focus te hebben op het MBO-, HBO- en WO-onderwijs. Daar vindt de beroepsvorming echt plaats. Juist hier zijn investeringen nodig (in samenwerking met het bedrijfsleven) om op topniveau les te kunnen geven. Het voortraject in het voortgezet onderwijs is belangrijk voor beroepskeuze richting MBO/HBO/VO. Daarom is het vanzelfsprekend dat deze onderwijsvormen gebruik maken van elkaars voorzieningen in de stad.
 9. Behoud van het sociaal leenstelsel. De VVD is voor behoud van het sociaal leenstelsel. Zo blijft het hoger onderwijs laagdrempelig, rechtvaardig én toegankelijk voor iedereen.
 10. Discriminatieverbod belangrijker dan onderwijsvrijheid. Uiteindelijk willen we in de Grondwet de onderwijsvrijheid ondergeschikt maken aan het discriminatieverbod. De overheid zal dus een actievere rol in het onderwijs gaan spelen.

Vrijheid

 1. Zijn de coronamaatregelen een terechte beperking van de vrijheden van burgers? In de coronacrisis wordt veel van ons allemaal gevraagd. Zelfs een deel van onze vrijheid wordt beperkt door de maatregelen die gelden. Is dat liberaal, of is de noodzaak zo groot dat het acceptabel is gelet op de omstandigheden?
 2. Vrijheid is van grote waarde voor Nederland: alle aanwezigen hechtten waarde aan de vrijheid in ons land. Een democratie waarin ook vrijheid van meningsuiting geldt en iedereen zichzelf kan en mag zijn. Nederland is een mooi land waar vrijheid gemeen goed is. Onze liberale trots spreekt dat ook uit: vrijheid!
 3. Artikel 1 van de grondwet is ons kompas. Het is ondenkbaar, onbespreekbaar en zelfs onbestaanbaar dat wij ons laten overschaduwen door extremistische gedachten of uitlatingen. Juist die vrijheid is hetgeen waar wij liberalen voor staan.

Al met al was deze themabijeenkomst een geslaagde interactieve sessie waarin open is gesproken over kansen en zorgen op het gebied van onderwijs en vrijheid!