Resultaten Kadernota 2022-2025

Op 8 juni 2021 stemde de Raad van Lelystad in met een aantal belangrijke amendementen en een motie van de VVD Lelystad bij de Kadernota 2022-2025, met mooi resultaat voor Lelystad! Wij danken de medeindieners van onze amendementen voor hun steun. Het gaat onder andere om het amendement voor een nieuwe toekomst voor poppodium Corneel, maar de Raad van Lelystad nam ook een aantal andere amendementen en één motie aan die wij indienden. Benieuwd naar alle aangenomen voorstellen? Lees dan verder!

Nieuwe toekomst poppodium Underground (Corneel)
Poppodium Corneel is een essentiële culturele voorziening voor jong en oud in Lelystad. De Raad van Lelystad stemde in met het amendement van de VVD Lelystad, SP Lelystad, D66 Lelystad en GroenLinks Lelystad waarmee de toekomst voor poppodium Corneel zeker is gesteld.

Corneel gaat verder als zelfstandig en toekomstbestendig Lelystads poppodium waarbij ruimte is voor voldoende publiek en een duurzame exploitatie in goede samenwerking tussen (en rekening houdend met het huidige) personeel, vrijwilligers en lokale horeca. Het poppodium komt los te staan van Stichting De Kubus waar het poppodium tot nu toe onderdeel van uitmaakt. Diverse locaties zullen in onderzoek genomen worden voor vestiging inclusief de bestaande locatie, met behoud van subsidie. De gemeente Lelystad reserveert eenmalig € 2 miljoen voor de mogelijke verplaatsing van het poppodium. Daarnaast is afgesproken dat het poppodium op de nieuwe plek goed moet samenwerken met de lokale horeca in het Stadshart, ter bevordering van het lokale uitgaansaanbod. De oude naam “Underground” ziet de VVD graag terug komen.

€ 100.000 subsidie per jaar voor amateurkunst
Amateurkunst geeft kleur aan het culturele leven van Lelystad. Binnen de begrotingssubsidies van de gemeente Lelystad was tot op heden echter geen specifiek budget gereserveerd voor amateurkunst.

De Raad van Lelystad nam vanavond het amendement aan dat wij samen met de InwonersPartij indienden waarmee € 100.000 per jaar uit het taakveld Cultuurpresentatie binnen de begrotingssubsidies wordt herbestemd voor subsidies voor amateurkunst in Lelystad. De amateurkunst in de stad krijgt hiermee de kans zich nog beter te laten zien.

Behoedzaam omgaan met het Rekeningresultaat 2020
De gemeente Lelystad sluit het jaar 2020 af met een positief rekeningresultaat van € 10,1 miljoen. Daarvan is € 3,9 miljoen nog vrij besteedbaar. Bij de Kadernota dienden verschillende partijen voorstellen in om dit vrij besteedbare deel van het rekeningresultaat aan te wenden voor nieuwe voorstellen.

Uit de Kadernota 2022-2025 blijkt dat er nog grote financiële onzekerheden zijn voor de gemeente, bijvoorbeeld op het terrein van de Wmo-voorzieningen en de jeugdzorg. Wij dienden samen met D66 Lelystad en Leefbaar Lelystad een amendement in dat het college opdraagt om op dit moment nog geen verplichtingen aan te gaan ten laste van het vrij besteedbare deel van het rekeningresultaat. Het is belangrijk eerst volledig inzicht te krijgen in de risico’s en de gevolgen daarvan voor het rekeningresultaat. We stellen voor om pas bij de Programmabegroting 2022 eventuele voorstellen te doen die hieruit worden gedekt. De Raad van Lelystad nam dit amendement van VVD Lelystad en D66 Lelystad aan bij de stemmingen over de Kadernota.

Verkoop gedeelte maatschappelijk vastgoed gemeente Lelystad
Een deel van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Lelystad wordt in de praktijk verhuurd aan commerciële ondernemers en dus niet ingezet voor de maatschappelijke taken van de gemeente.

De Raad van Lelystad nam het amendement aan dat wij indienden samen met Forum voor de Ouderen, de Inwonerspartij, Leefbaar Lelystad en GroenLinks, waarmee het college wordt opgedragen maatschappelijk vastgoed dat niet wordt ingezet voor maatschappelijke doelstellingen, na analyse en afstemming met de raad, te verkopen en de bestemming van dat vastgoed indien mogelijk te wijzigen in een woonbestemming.

Meer kansen voor lokale ondernemers bij inkoop door gemeente
De gemeente Lelystad heeft een groot inkoopvolume. Lokale ondernemers krijgen echter maar weinig opdrachten gegund. De Raad van Lelystad nam unaniem een motie aan die wij indienden samen met het CDA Lelystad, Forum voor de Ouderen, de Inwonerspartij, Leefbaar Lelystad en Jong Lelystad.

Met deze motie wordt het college opgeroepen om in 2022 en de jaren daarna minimaal 20% van het inkoopvolume extra te besteden bij lokale ondernemers waarmee de lokale inkoop van 25% naar 35% zal gaan.

Spreektekst Kadernota lezen?
Ben je benieuwd naar de volledige spreektekst van onze fractievoorzitter Dennis Grimbergen bij de eerste en tweede termijn van de bespreking van de Kadernota 2022? Je vindt beide spreekteksten onderaan dit bericht!