Belangrijke resultaten behandeling Programmabegroting 2022!

Op 16 november vervolgde de Raad van Lelystad de bespreking van de Programmabegroting 2022. In een zelden vertoonde sfeer van saamhorigheid werkte een meerderheid van de raad de afgelopen weken in goede samenwerking een pakket van amendementen uit waarmee een evenwichtige set van besluiten werd genomen in aanvulling op de voorstellen in de Programmabegroting. Wij zijn zeer verheugd dat de Raad instemde met meerdere voor ons belangrijke voorstellen, waaronder de hernieuwbouw van poppodium Corneel!

De Lelystadse VVD was hoofdindiener voor vijf amendementen en één motie, die alle werden aangenomen door de gemeenteraad.

  1. Amendement Ontwikkeling bedrijfsvoering: het college stelt voor om in 2022 en 2023 in totaal € 1,25 miljoen vrij te maken voor doorontwikkeling van de organisatie van de gemeente Lelystad. Als gevolg van dit amendement worden deze middelen pas vrijgegeven als het college onderbouwde voorstellen neerlegt waaruit blijkt waar deze middelen aan worden besteed.
  2. Amendement Geen inleen oud-medewerkers: het komt met enige regelmaat voor dat de gemeente Lelystad inhuurkrachten aantrekt die voorheen in dienst waren bij de gemeente. Dit werkt kostenverhogend en is niet goed voor zowel de betrokken inhuurkracht als de gemeente zelf. Met het aannemen van dit amendement besloot de Raad van Lelystad dat medewerkers na uitdiensttreding anderhalf jaar lang niet mogen worden ingehuurd door de gemeente.
  3. Amendement beklemmingen Reserve Omgeving Stad (ROS): de ROS is bestemd voor concrete projecten die op korte termijn tot ontwikkeling zullen komen. Om de ontwikkeling van Lelystad de komende jaren voortvarend ter hand te kunnen nemen stelden wij voor om een bedrag van € 4,4 miljoen binnen de ROS te reserveren voor de gemeentelijke co-financiering voor de woningbouwimpuls in het Stationsgebied. Daarnaast stelden we voor om € 6 miljoen te beklemmen voor de co-financiering van de integrale gebiedsaanpak Lelystad-Oost, waarvoor het Rijk onlangs € 39 miljoen toezegde.
  4. Amendement Geen havenbedrijf in Lelystad: het college stelt bij de Programmabegroting voor om in 2022 nog eenmalig € 100.000 te reserveren voor de ontwikkeling van een havenbedrijf in Lelystad. Wij zijn van mening dat de ontwikkeling van Flevokust Haven en het naastgelegen industrieterrein dermate voorspoedig loopt dat een havenbedrijf niet meer nodig is. Daarom stelden we voor om deze middelen vrij te laten vallen.
  5. Amendement Nieuwe plek voor Corneel: al bij de eerste termijn van de behandeling van de Programmabegroting kondigden SP en VVD aan een voorstel te doen voor hernieuwbouw van poppodium Corneel op een nader te bepalen plek in het Centrumgebied van Lelystad. Hiervoor was bovenop een eerder gereserveerd bedrag van € 2 miljoen nog eens € 10 miljoen incidenteel nodig, en naar schatting € 300k structureel. Lelystad verdient dit poppodium, dat zal zorgen voor leven in het Stadshart en vertier biedt aan jong en oud! De Raad stemde met grote meerderheid in met dit voorstel. Op naar een nieuw Poppodium Corneel dus in de komende jaren!
  6. Motie Herijking gemeentefonds desastreus voor Lelystad: het kabinet heeft voorstellen gepresenteerd om de verdeelsystematiek van de “algemene uitkering” in het Provinciefonds (de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten) fundamenteel aan te passen. Dit heeft voor de gemeente Lelystad, die de afgelopen jaren al hard is getroffen door bezuinigingen, desastreuze gevolgen. Als dit voorste door het nieuwe kabinet wordt bekrachtigd betekent dit een oplopende korting op de algemene uitkering van € 1,2 miljoen in 2023, € 2,4 miljoen in 2024 en € 3,6 miljoen in de jaren vanaf 2025. De gemeenteraad droeg het college op om al het mogelijke te doen om deze voor Lelystad zeer ongunstige herverdeling van de algemene uitkering tegen te houden en dit signaal ook af te geven naar de andere gemeenten in Nederland.


Zet cookies aan om de video te tonen.