Unaniem raadsbesluit Woonvisie 2022-2027

De woningbouwopgave in Lelystad is groot: de komende jaren moeten duizenden woningen gebouwd worden voor verschillende doelgroepen (jongeren, starters, gezinnen en senioren). De Woonvisie legt hiervoor de kaders vast. Op 8 maart 2022 stemde de Gemeenteraad van Lelystad unaniem in met de nieuwe Woonvisie 2022-2027. Dat was een bijzonder moment: dankzij de inspanningen van onze fractievoorzitter Dennis Grimbergen lukte het om de visie zo te formuleren dat deze kon rekenen op steun van alle partijen in de raad. Een mooi slotakkoord van een bewogen raadsperiode, waarmee een uitstekende basis is gelegd voor de versnelling van de woningbouw in de komende jaren.

Zorgvuldig proces
Een zo belangrijk document als de Woonvisie komt niet zomaar tot stand. In aanloop naar de nieuwe Woonvisie 2022-2027 is tussen college en raad veel informatie gedeeld in diverse bijeenkomsten. Ook is in het proces ruimte geweest voor inspraak en ideeën van partijen uit de stad. Het college heeft op basis van alle input de Woonvisie 2022-2027 ontwikkeld en deze ter besluitvorming aangeboden aan de Raad van Lelystad.

Zoveel partijen, zoveel wensen
De gemeenteraad heeft het laatste woord en stelt de kaders voor het beleid vast. In complexe dossiers als de Woonvisie kunnen de wensen en meningen van de partijen in de Raad sterk uiteenlopen en dat kan leiden tot veel amendementen en moties. Enerzijds willen partijen daarmee invloed uitoefenen op het besluit en daarmee de inhoud van de Woonvisie. Anderzijds kunnen zij hiermee politieke statements maken, wat ook hoort bij de rol van de raadsfracties.

In aanloop naar de definitieve besluitvorming werd steeds meer duidelijk dat er een hausse aan amendementen en moties in voorbereiding was vanuit verschillende partijen en in verschillende samenstelling van raadsfracties.

Het beste voor de stad
Vanzelfsprekend wil de fractie van de Lelystadse VVD het beste voor Lelystad. Het beste in het licht van de woningbouwopgave, het beste voor alle bewoners (jong en oud), en het beste voor de toekomst van onze mooie stad. De raad heeft de ambitie uitgesproken te groeien met 40.000 woningen tot 20240. De Lelystadse VVD heeft daarbij nadrukkelijk oog voor “bouwen in de mix”. Dit betekent zoveel als bouwen voor alle doelgroepen. Jong, oud, gezinnen, alleenstaanden. Maar ook bouwen van verschillende woningtypen (sociale huur, goedkope koop, middenhuur, dure koop en excellent wonen) in balans.

Met de benen op tafel op zoek naar balans
Om ervoor te zorgen dat de raad een uitgebalanceerd besluit zou nemen nam onze fractievoorzitter (en lijsttrekker) Dennis Grimbergen het initiatief voor een “benen-op-tafelsessie” met de voltallige raad op 1 februari 2022. Vanwege het aantal amendementen en moties, de versplintering in de raad en alle onvrede op de achtergrond over de woningbouw in de afgelopen jaren dreigde namelijk een besluit te ontstaan zonder goede afstemming. De kans was groot dat bij de stemming in de Raad een onmogelijk uitvoerbare woonvisie zou worden aangenomen. Een visie zonder basis.

Daarom analyseerde Dennis alle moties en amendementen en vatte hij deze samen in één nieuw samenhangend conceptbesluit op schrift: een zogenaamd “monsteramendement”. Uiteindelijk heeft deze ene “benen op tafelsessie” van drie uur geleid tot een breed gedragen akkoord.

Geven en nemen
Dennis vertelt over dit bijzondere proces: “Het is geven en nemen. Samen verkennen waar de overeenkomsten en verschillen zich manifesteren. Samen de brug slaan om tot de beste oplossing voor Lelystad te komen. Iedereen heeft recht op wonen. Naast de woningbouwopgave is er ook ruim aandacht voor de ontwikkeling van de stad. Alle partijen hebben vanuit eigen perspectief inbreng gehad en aan de voorkant met elkaar kunnen overleggen. Geen haantjesgedrag, wel een breed akkoord.”

Er ligt nu een raadsbesluit dat echt van de raad en voor de stad is. Een voorbeeld voor de toekomst. Dennis vat het als volgt samen: “Alleen kom je ver, samen kom je verder. Het was mij een groot genoegen dat de Raad van Lelystad dit met alle partijen samen heeft kunnen klaren. Een voorzet voor de samenwerking in de raadsperiode 2022-2026 wat mij betreft!”